Αστικό δίκαιο

 • Μισθωτικές Διαφορές (εμπορικές μισθώσεις, καταγγελία μίσθωσης, καταβολή μισθωμάτων, αποζημίωση)
 • Διαφορές Οικογενειακού Δίκαιου (διαζύγιο, προσβολή πατρότητας , ζητήματα διατροφής , επιμέλεια και επικοινωνία τέκνων, υιοθεσία , σύνταξη συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης , Δικαστική Συμπαράσταση )
 • Κληρονομικό Δίκαιο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Διαθήκες, Αποποίηση κληρονομιάς , αγωγή περί κλήρου, νόμιμη μοίρα, έκδοση κληρονομητηρίων)
 • Εργατικό Δίκαιο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό ( εργασιακές σχέσεις, Δημοσιουπαλληλικό Δίκαιο , εργατικά ατυχήματα, εξαρτημένη εργασία , συνταξιοδοτικά)
 • Γενικά και Ειδικά Θέματα Απαλλοτριώσεων
 • Αυτοκινητικές Διαφορές (αποζημιώσεις , τροχαία ατυχήματα – δυστυχήματα, συμβόλαια ιδιωτικής ασφάλισης )
 • Οροφοκτησία
 • Εμπράγματο Δίκαιο (αγοραπωλησία ακινήτων, ζητήματα διατήρησης ή διατάραξης νομής )
 • Δίκαιο του Κτηματολογίου
 • Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή
 • Αποζημίωση από Αδικοπραξία
 • Προσβολή Προσωπικότητας
 • Εξειδίκευση στο νόμο 3869/2010 για Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
 • Κόκκινα Δάνεια Επαγγελματιών , Εμπόρων και Επιχειρηματιών ( Ν. 4307/2014 , Ν. 4224/2013 ).