► Τραπεζικές διαπραγματεύσεις ► Τραπεζικές διαμεσολαβήσεις ► Ρυθμίσεις δανείων ► Αναστολή πλειστηριασμού
► Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών 

Βασίλης Γλυκός

ΔικηγόροςΔικηγορική Εταιρεία

Βασίλειος & Χριστίνα ΓλυκούΧριστίνα Γλυκού

Δικηγόρος / Διαμεσολαβήτρια / Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών / Γενική Γραμματέας Ένωσης Διαπραματευτών Ελλάδος

Eπίκαιρα:
Nέο Πτωχευτικό

Ερωτήσεις & απαντήσεις σχετικά με το νέο νόμο Ν. 4738/20

1) Τι προβλέπει ο Ν. 4738/20;

Ξεκίνησε για τα φυσικά πρόσωπα 1/6/2021 και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις από 1/3/2021.

Το νέο πτωχευτικό πλαίσιο αποτελεί και επίσημα νόμο του Κράτους και αναμένεται να αντικαταστήσει με την έναρξη της εφαρμογής του ολα τα υφιστάμενα εργαλεία ρύθμισης οφειλών όπως Νόμο Υπερχρεωμένων Φυσικών προσώπων, Εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, κώδικα δεοντολογίας τραπεζών κλπ 

Επί της ουσίας επιφέρει τεράστιες αλλαγές στη ρύθμιση οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων με τη δυνατότητα κήρυξης σε πτώχευση και διαγραφής χρεών (συγκεκριμένες προϋποθέσεις, διαδικασία κλπ). 

Εκείνοι οι δανειολήπτες που ωφελούνται των νέων διατάξεων είναι κατά κόρον όσοι στερούνται περιουσίας

Δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες – πριν την πτώχευση – ρύθμισης των χρεών τους, μέσω συγκεκριμένης ηλεκτρονικής διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση βιωσιμότητας αυτών σε μέχρι και 240 δόσεις (20 έτη) για Δημόσιο και Ταμεία και μέχρι 420 (35 έτη) για τα τραπεζικά ιδρύματα.

Η πρώτη κατοικία του δανειολήπτη δεν προστατεύεται, παρά μόνο μετά την πτώχευση προβλέπεται δυνατότητα επιδότηση της δόσης – ενοικιου των ευάλωτων δανειοληπτών (συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις) για παραμονή στο ακινητο (το οποίο θα μεταβιβαστει σε φορέα απόκτησης και επαναμισθωσης) και δυνατότητα επαναγοράς του μετά το περας συγκεκριμένου διαστήματος στην τότε εμπορική αξία αυτού. 

Σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που βρίσκεται σε παύση πληρωμών, δηλαδή αυτός που βρίσκεται σε πραγματική και όχι δόλια αδυναμία να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του.

Την κήρυξη σε πτώχευση μπορεί εκτός του οφειλέτη να ζητήσει και το τουλάχιστον 30% των πιστωτών του. 

Διαμεσολάβηση

Ερωτήσεις & απαντήσεις σχετικά με το νέο νόμο για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση 4640/2019

1) Τι είναι διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση είναι ένας νέος τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών /εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Δυο ή περισσότερα μέρη επιχειρούν εκουσίως να λύσουν τη διαφορά τους με τη βοήθεια ενός αμερόληπτου και ανεξάρτητου διαπιστευμένου διαμεσολαβητή. Σε σύγκριση με τη δικαστική οδό η διαμεσολάβηση μπορεί να παράγει βιώσιμες λύσεις πολύ σύντομα, με μικρότερο κόστος και λιγότερη συναισθηματική πίεση.
Η διαδικασία διεξάγεται μέσα από διαπραγματεύσεις και εμπιστευτικές συνομιλίες – κοινές και κατ΄ιδίαν – , κατά τη διάρκεια των οποίων δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσωπικότητα,τα συμφέροντα και τις ανάγκες των μερών.

 • Nόμος 2019 περί υποχρεωτικότητας της Διαμεσολάβησης για οικογενειακές διαφορές και υποθέσεις τακτικής μονομελούς και πολυμελούς Πρωτοδικείου
 • Νόμος 4512/2018 περί Yποχρεωτικότητας της Διαμεσολάβησης σε συγκεκριμένες κατηγορίες διαφορών
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 29381/2014 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1009/23.4.2014) – “Τροποποίηση της με αριθ. 85485/2012 ΚΥΑ”
 • Νόμος 3898/2010 – “Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις”.

Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου 3898/2010 – “Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις”.

 • “Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008” για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.
 • Οι οικογενειακές διαφορές πλην των γαμικών διαφορών που αφορούν το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου, την αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας γάμου και των διαφορών από τις σχέσεις γονέων και τέκνων (προσβολή πατρότητας, μητρότητας κ.λπ.),
 • Οι διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ΄ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου, ενώ εξαιρούνται ρητά οι περιπτώσεις:

1) της κύριας παρέμβαση που ασκείται σε συνάφεια με το αντικείμενο των διαφορών αυτών,

2) οι διαφορές στις οποίες διάδικο μέρος είναι το Δημόσιο ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. και

3) οι διαφορές, στις οποίες οι διάδικοι δικαιούνται νομικής βοήθειας.

 •  Aπό την 15η Ιανουαρίου 2020 οι οικογενειακές διαφορές,
 • Aπό την 15η Μαρτίου 2020 οι διαφορές που θα υπάγονταν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
 • Από την 15η Μαΐου οι διαφορές που θα υπάγονταν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου
 • Υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης πριν τη συζήτηση στις δικαστικές αίθουσες, διαφορετικά απαράδεκτη η συζήτηση
 • Διαμεσολαβητής επιλέγεται από τα μέρη ή από τον κατάλογο του Υπουργείου
 • Ανεξάρτητος και αμερόληπτος τρίτος
 • Υποχρεωτική η συμμετοχή πληρεξουσίου δικηγόρου για κάθε μέρος
 • Πρακτικό συμφωνίας = τίτλος εκτελεστός

Η Δικηγόρος της Δικηγορικής Εταιρείας μας, Χριστίνα Γλυκού είναι πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια του ΥΔΔΑΔ από το 2015 καθώς και Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών (ΑDR Hellenic Center, IMI).

Eπίκαιρα:
Eξωδικαστικός Μηχανισμός
Ρύθμισης Οφειλών

Ερωτήσεις & απαντήσεις 

1) Tι είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών;

Το νέο πρόγραμμα αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού με επιδότηση δόσης ενήμερων ή μη δανείων για διάστημα 8 μηνών. 

Μέσω της ηλεκτρονικής  πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) στο https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/exodikastikos-mekhanismos-ruthmises-opheilon με κωδικούς taxisnet αιτούντα, συζύγου και προστατευόμενων μελών

Να υπάρχει οφειλή από 10.000€ και πάνω σε:

 • χρηματοδοτικούς φορείς
 • το δημόσιο
 • φορείς κοινωνικής ασφάλισης

και εφόσον δεν έχει ενταχθεί ο οφειλέτης στον Ν.3869/10 και Ν.4605/1019

Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΜΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΠΛΗΘΩΡΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ, ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΕΩΝ ΜΑΣ

Οι Αξίες μας

Ειλικρίνεια
Εχεμύθεια
Αξιοπιστία
Μαχητικότητα
Αποτελεσματικότητα

Να σας συστηθούμε

Η Δικηγορική μας Εταιρεία ιδρύθηκε το 1983 από τον Βασίλειο Γλυκό.
Από τότε και μέχρι σήμερα παρέχει στους πελάτες μας υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα του Δικαίου.

Η άρτια επιστημονική κατάρτιση, η διαρκής ενασχόληση αλλά και η μακροχρόνια εμπειρία, μας επιτρέπει την προάσπιση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των συμφερόντων των πελατών μας, τόσο στις αίθουσες των Δικαστηρίων όσο και εκτός αυτών, μέσω της συμβουλευτικής Δικηγορίας, της διαμεσολάβησης και των διαπραγματεύσεων, γρήγορα, με ειλικρίνεια και εντιμότητα, αξιοπιστία και σε λογικό κόστος.

Η φιλοσοφία μας

H φιλοσοφία της Δικηγορικής Εταιρείας Βασίλειος και Χριστίνα Γλυκού συνοψίζεται στις 3 βασικές αρχές με τις οποίες κινούμαστε στις υποθέσεις που αναλαμβάνουμε για τους πελάτες μας

01

Απόδοση

Αποδοτική σχέση κόστους – οφέλους

02

Ελαχιστοποίηση κινδύνου

Δυναμική αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης για ελαχιστοποίηση του νομικού κινδύνου

03

O πελάτης στο κέντρο

Πάντα στο επίκεντρο το συμφέρον του πελάτη

Εμπειρία 40 και πλέον έτη

Η Δικηγορική μας Εταιρεία αναλαμβάνει με μεγάλη επιτυχία υποθέσεις δικαστικές και εξωδικαστικές σε όλη την ελληνική επικράτεια και το εξωτερικό και σε μια προσπάθεια πιο ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης των συμφερόντων των εντολέων μας, συνεργαζόμαστε με γραφεία τόσο συμβολαιογράφων, οικονομολόγων και φοροτεχνικών όσο και πολιτικών μηχανικών.

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΙΚ. etαιρειασ
ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
+
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ
+

Τομείς Ειδίκευσης

Είπαν για εμάς

“Είναι μεγάλη ευχαρίστηση να συνεργαζόμαστε με τους επαγγελματίες δικηγόρους των δικηγορικών γραφείων Γλυκού. Δουλεύουμε μαζί σε μια πολύ δύσκολη υπόθεση στην Ελλάδα και τα Γραφεία μου παρέχουν μια ισχυρή υποστήριξη. Η γνώση των λεπτομερειών της νομοθεσίας είναι εντυπωσιακή και κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν τον πελάτη, γι ‘αυτό χαίρομαι που είναι οι δικηγόροι μου.”
Γιούρι Αλντακίμοφ
Μόσχα, Ρωσία
“Mπράβο πολύ καλή η προσπάθεια σας. Προβάλλεται την δουλειά σας η οποία είναι εξαιρετική και μπορεί ο πελάτης να ενημερωθεί πλήρως. Καλές δουλειές, σας εύχομαι!”
Αθανασία Παυλάκη, Αγιος Νικόλαος
Λασιθίου Κρήτης

Τηλεόραση, Εφημερίδες, Web, Ραδιόφωνο

Η δικηγόρος της εταιρείας μας, Χριστίνα Γλυκού, καλείται κατά καιρούς σε μεγάλα ελληνικά τηλεοπτικά δίκτυα ενημερωτικών εκπομπών, παρέχοντας αξιόπιστη ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της οικονομικής επικαιρότητας.
Επίσης αρθρογραφεί κατά καιρούς σε Ημερήσιο και Κυριακάτικο Τύπο, περιοδικά και ειδησογραφικές ιστοσελίδες οικονομικού και μη περιεχομένου ενώ δηλώσεις φιλοξενούνται και σε πολλές ραδιοφωνικές εκπομπές.

Νέα & Αποφάσεις μας

Επιτυχείς διαπραγματεύσεις, ρυθμίσεις δανείων, καταναλωτικών, επιχειρηματικών, στεγαστικών δανείων με “κουρέματα”, πλήθος αστικών, ποινικών, διοικητικών, εργατικών υποθέσεων καθώς και αναστολές πλειστηριασμών.

Υπηρεσία Ταχείας Απάντησης

Το συντομότερο δυνατόν από τη στιγμή που θα έρθετε σε επικοινωνία με τη Δικηγορική εταιρεία Βασίλειος & Χριστίνα Γλυκού, θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά για να λάβουμε ένα συνοπτικό ιστορικό και να προγραμματιστεί συνάντηση είτε στα γραφεία μας, είτε εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης. Στη συνάντηση αυτή θα καταγραφεί το πλήρες ιστορικό και θα ληφθούν τα διαθέσιμα έγγραφα που αφορούν την υπόθεση σας.