Διαμεσολάβηση

Τι είναι διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση είναι ένας νέος τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών /εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Δυο ή περισσότερα μέρη επιχειρούν εκουσίως να λύσουν τη διαφορά τους με τη βοήθεια ενός αμερόληπτου και ανεξάρτητου διαπιστευμένου διαμεσολαβητή. Σε σύγκριση με τη δικαστική οδό η διαμεσολάβηση μπορεί να παράγει βιώσιμες λύσεις πολύ σύντομα, με μικρότερο κόστος και λιγότερη συναισθηματική πίεση.

Η διαδικασία διεξάγεται μέσα από διαπραγματεύσεις και εμπιστευτικές συνομιλίες – κοινές και κατ΄ιδίαν – , κατά τη διάρκεια των οποίων δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσωπικότητα,τα συμφέροντα και τις ανάγκες των μερών.

Νομικό πλαίσιο :
  • Νόμος 4512/2018 περί Yποχρεωτικότητας της Διαμεσολάβησης σε συγκεκριμένες κατηγορίες διαφορών
  • Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 29381/2014 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1009/23.4.2014) – “Τροποποίηση της με αριθ. 85485/2012 ΚΥΑ”
  • Νόμος 3898/2010 – “Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις”.
  • Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου 3898/2010 – “Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις”.
  • “Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008” για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Ερωτήσεις & απαντήσεις σχετικά με το νέο νόμο για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση 4640/2019

Η διαμεσολάβηση είναι ένας νέος τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών /εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Δυο ή περισσότερα μέρη επιχειρούν εκουσίως να λύσουν τη διαφορά τους με τη βοήθεια ενός αμερόληπτου και ανεξάρτητου διαπιστευμένου διαμεσολαβητή. Σε σύγκριση με τη δικαστική οδό η διαμεσολάβηση μπορεί να παράγει βιώσιμες λύσεις πολύ σύντομα, με μικρότερο κόστος και λιγότερη συναισθηματική πίεση.
Η διαδικασία διεξάγεται μέσα από διαπραγματεύσεις και εμπιστευτικές συνομιλίες – κοινές και κατ΄ιδίαν – , κατά τη διάρκεια των οποίων δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσωπικότητα,τα συμφέροντα και τις ανάγκες των μερών.

Η Δικηγόρος των Γραφείων μας Χριστίνα Γλυκού είναι πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια του ΥΔΔΑΔ από το 2015

Συχνές Ερωτήσεις

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σε σχέση με τη διαμεσολάβηση

Στη διαμεσολάβηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν 3898/2010, μπορούν να υπαχθούν οι διαφορές ιδιωτικού δικαίου με συμφωνία των μερών, αν αυτά έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς.

Ενδεικτικά διαφορές που μπορούν να υπαχθούν είναι οι αστικές, εμπορικές, οικογενειακές, υποθέσεις αστικής ιατρικής ευθύνης κλπ.

Ρωτήστε μας