Διαμεσολάβηση

Τι είναι διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση είναι ένας νέος τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών /εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Δυο ή περισσότερα μέρη επιχειρούν εκουσίως να λύσουν τη διαφορά τους με τη βοήθεια ενός αμερόληπτου και ανεξάρτητου διαπιστευμένου διαμεσολαβητή. Σε σύγκριση με τη δικαστική οδό η διαμεσολάβηση μπορεί να παράγει βιώσιμες λύσεις πολύ σύντομα, με μικρότερο κόστος και λιγότερη συναισθηματική πίεση.

Η διαδικασία διεξάγεται μέσα από διαπραγματεύσεις και εμπιστευτικές συνομιλίες – κοινές και κατ΄ιδίαν – , κατά τη διάρκεια των οποίων δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσωπικότητα,τα συμφέροντα και τις ανάγκες των μερών.

Νομικό πλαίσιο :
 • Νόμος 4512/2018 περί Yποχρεωτικότητας της Διαμεσολάβησης σε συγκεκριμένες κατηγορίες διαφορών
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 29381/2014 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1009/23.4.2014) – “Τροποποίηση της με αριθ. 85485/2012 ΚΥΑ”
 • Νόμος 3898/2010 – “Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις”.
 • Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου 3898/2010 – “Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις”.
 • “Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008” για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Ερωτήσεις & απαντήσεις σχετικά με το νέο νόμο για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση 4640/2019

1) Τι είναι διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση είναι ένας νέος τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών /εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Δυο ή περισσότερα μέρη επιχειρούν εκουσίως να λύσουν τη διαφορά τους με τη βοήθεια ενός αμερόληπτου και ανεξάρτητου διαπιστευμένου διαμεσολαβητή. Σε σύγκριση με τη δικαστική οδό η διαμεσολάβηση μπορεί να παράγει βιώσιμες λύσεις πολύ σύντομα, με μικρότερο κόστος και λιγότερη συναισθηματική πίεση.
Η διαδικασία διεξάγεται μέσα από διαπραγματεύσεις και εμπιστευτικές συνομιλίες – κοινές και κατ΄ιδίαν – , κατά τη διάρκεια των οποίων δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσωπικότητα,τα συμφέροντα και τις ανάγκες των μερών.

 

 • Nόμος 2019 περί υποχρεωτικότητας της Διαμεσολάβησης για οικογενειακές διαφορές και υποθέσεις τακτικής μονομελούς και πολυμελούς Πρωτοδικείου
 • Νόμος 4512/2018 περί Yποχρεωτικότητας της Διαμεσολάβησης σε συγκεκριμένες κατηγορίες διαφορών
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 29381/2014 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1009/23.4.2014) – “Τροποποίηση της με αριθ. 85485/2012 ΚΥΑ”
 • Νόμος 3898/2010 – “Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις”.

Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου 3898/2010 – “Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις”.

 • “Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008” για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.
 • Οι οικογενειακές διαφορές πλην των γαμικών διαφορών που αφορούν το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου, την αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας γάμου και των διαφορών από τις σχέσεις γονέων και τέκνων (προσβολή πατρότητας, μητρότητας κ.λπ.),
 • Οι διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ΄ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου, ενώ εξαιρούνται ρητά οι περιπτώσεις:

 

1) της κύριας παρέμβαση που ασκείται σε συνάφεια με το αντικείμενο των διαφορών αυτών,

2) οι διαφορές στις οποίες διάδικο μέρος είναι το Δημόσιο ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. και

3) οι διαφορές, στις οποίες οι διάδικοι δικαιούνται νομικής βοήθειας.

 

 • Aπό την 15η Ιανουαρίου 2020 οι οικογενειακές διαφορές,
 • Aπό την 15η Μαρτίου 2020 οι διαφορές που θα υπάγονταν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
 • Από την 15η Μαΐου οι διαφορές που θα υπάγονταν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου
 • Υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης πριν τη συζήτηση στις δικαστικές αίθουσες, διαφορετικά απαράδεκτη η συζήτηση
 • Διαμεσολαβητής επιλέγεται από τα μέρη ή από τον κατάλογο του Υπουργείου
 • Ανεξάρτητος και αμερόληπτος τρίτος
 • Υποχρεωτική η συμμετοχή πληρεξουσίου δικηγόρου για κάθε μέρος
 • Πρακτικό συμφωνίας = τίτλος εκτελεστός

Η Δικηγόρος της Δικηγορικής μας Εταιρείας, Χριστίνα Γλυκού είναι πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια του ΥΔΔΑΔ από το 2015.

Συχνές Ερωτήσεις

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σε σχέση με τη διαμεσολάβηση

Ποιες υποθέσεις επιδέχονται επίλυση μέσω Διαμεσολάβησης;

Στη διαμεσολάβηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν 3898/2010, μπορούν να υπαχθούν οι διαφορές ιδιωτικού δικαίου με συμφωνία των μερών, αν αυτά έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς.

Ενδεικτικά διαφορές που μπορούν να υπαχθούν είναι οι αστικές, εμπορικές, οικογενειακές, υποθέσεις αστικής ιατρικής ευθύνης κλπ.

Η Διαμεσολάβηση είναι μια εθελοντική διαδικασία. Τα μέρη προσέρχονται με τη θέλησή τους και μπορούν να αποχωρήσουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Στη διαμεσολάβηση συμμετέχουν εκτός από τα μέρη, ο διαμεσολαβητής – ο οποίος επιλέγεται από τα μέρη – και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους. Όλη η διαδικασία διέπεται από τις αρχές της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου.

O Διαμεσολαβητής ως τρίτο ουδέτερο πρόσωπο, φέρνει σε επαφή τα μέρη, οργανώνει τον μεταξύ τους διάλογο και τα βοηθάει να καταλήξουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση για την ικανοποίηση των συμφερόντων τους. Δεν κρίνει, δεν εκφέρει τη γνώμη του, δεν εκδίδει απόφαση. Τα μέρη είναι αυτά που διαμορφώνουν τους όρους της συμφωνίας τους.

Ευέλικτη διαδικασία, γρήγορη και εμπιστευτική. Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος. Δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι – συμφωνία win-win -. Οι λύσεις διαμορφώνονται από τα μέρη στα μέτρα τους. Αποφυγή αντιδικίας.

Επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης του ενδίκου βοηθήματος, οι παρακάτω ιδιωτικές διαφορές υπάγονται στη διαδικασία της διαμεσολάβησης:

α) Οι διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων από τη σχέση οροφοκτησίας, οι διαφορές από τη λειτουργία απλής και σύνθετης κάθετης ιδιοκτησίας, οι διαφορές αφενός ανάμεσα στους διαχειριστές ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους και κάθετης ιδιοκτησίας και αφετέρου στους ιδιοκτήτες ορόφων, διαμερισμάτων και κάθετων ιδιοκτησιών, καθώς επίσης και διαφορές που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο των άρθρων 1003 έως 1031 του ΑΚ.

β) Οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης – οποιασδήποτε μορφής – για ζημίες από αυτοκίνητο, ανάμεσα στους δικαιούχους ή τους διαδόχους τους και εκείνους που έχουν υποχρέωση για αποζημίωση ή τους διαδόχους τους, όπως και απαιτήσεις από σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου, ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρείες και τους ασφαλισμένους ή τους διαδόχους τους, εκτός αν από το ζημιογόνο συμβάν επήλθε θάνατος ή σωματική βλάβη.

γ) Οι διαφορές από αμοιβές του άρθρου 6222Α του ΚΠολΔ.

δ) Οι οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές της παραγράφου 1 περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ και της παραγράφου 2 του άρθρου 592 ΚΠολΔ.

ε) Οι διαφορές που αφορούν σε απαιτήσεις αποζημίωσης ασθενών ή των οικείων τους σε βάρος ιατρών, οι οποίες ανακύπτουν κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των τελευταίων.

στ) Οι διαφορές που δημιουργούνται από την προσβολή εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικών σχεδίων ή υποδειγμάτων

ζ) Οι διαφορές από χρηματιστηριακές συμβάσεις

α) η κύρια παρέμβαση που ασκείται σε συνάφεια με το αντικείμενο των διαφορών αυτών

β) οι διαφορές στις οποίες διάδικο μέρος είναι το Δημόσιο ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ.

γ) οι διάδικοι που δικαιούνται νομικής βοήθειας κατά το ν. 3226/2004, όπως ισχύει, ή στους οποίους παρέχεται το ευεργέτημα της πενίας κατά τα άρθρα 194 και 195 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

δ) οι δίκες οι σχετικές με την εκτέλεση

ε) η ανακοπή των άρθρων 632 και 633 παρ. 2 ΚΠολΔ,

στ) κάθε άλλη περίπτωση στην οποία δεν προβλέπεται αναστολή εκτέλεσης κατά τις κείμενες διατάξεις του νόμου

ζ) οι διαφορές του Ν. 3869/10 περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών

η) οι διαταγές πληρωμής

Η Οικογενειακή Διαμεσολάβηση είναι ο παγκοσμίως πλέον διαδεδομένος τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης οικογενειακών διαφορών, o οποίος οδηγεί τα μέρη σε κοινά διαμορφωμένη και κοινά αποδεκτή συμφωνία επίλυσης. Αφορά ζευγάρια που συνδέονται με κάθε νόμιμο τρόπο (γάμο ή συμφωνητικό συμβίωσης), τα οποία είτε έχουν παιδιά είτε όχι, είτε βρίσκονται σε διάσταση είτε συγκατοικούν και αποφασίζουν να διακόψουν τη σχέση τους, επιλύοντας με τον πλέον σύντομο, πολιτισμένο και τον λιγότερο επώδυνο τρόπο, τις νομικές και τις περιουσιακές τους εκκρεμότητες.

Η Οικογενειακή Διαμεσολάβηση δεν καταλήγει σε έκδοση δικαστικής απόφασης, όμως προσδίδει στη συμφωνία επίλυσης, στην οποία καταλήγουν τα μέρη ,τα ίδια άμεσα και δεσμευτικά αποτελέσματα που θα είχε μία δικαστική απόφαση (δηλαδή, εκτελεστότητα της συμφωνίας), αποτρέποντας έτσι τις μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες.

Με την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση ρυθμίζεται μία πληθώρα νομικών και περιουσιακών οικογενειακών ζητημάτων, όπως είναι η διατροφή, η διανομή των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των συζύγων κλπ.

– Συζητάει  με τους συμμετέχοντες, σε κοινές και χωριστές συναντήσεις, προκειμένου να τους βοηθήσει να προσδιορίσουν τα θέματα, τα οποία πρόκειται στη συνέχεια να διαπραγματευτούν και στα οποία ενδεχομένως  να συμφωνήσουν.

– Δημιουργεί  κλίμα ηρεμίας, ισοτιμίας, γόνιμου διαλόγου και συνεργασίας και διευκολύνει τη συζήτηση, δίνοντας ίσες ευκαιρίες  στα  μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους.

– Βοηθάει το ζευγάρι στην υπέρβαση δύσκολων συναισθηματικών καταστάσεων, που συνήθως αποτελούν εμπόδιο στην επίτευξη συμφωνίας.

– Διευκολύνει τα μέρη στη μεταξύ τους επίτευξη συμφωνίας, μεταφέροντας τις προτάσεις και τις αντιπροτάσεις που ανταλλάσουν μεταξύ τους.

– Συνεργάζεται με τους δικηγόρους – νομικούς παραστάτες ούτως ώστε, στη σύμβαση που θα καταρτιστεί, να αποτυπώνεται πλήρως η συμφωνία που επετεύχθηκε μεταξύ των μερών – πελατών τους.

Η Οικογενειακή Διαμεσολάβηση οδηγεί σε λύσεις που είναι προϊόν ελεύθερης βούλησης των μερών, με μικρότερο κόστος, υψηλό ποσοστό επιτυχίας και αποτελέσματα σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα σε σχέση με τη δικαστική αντιδικία.

Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών, όπου ένα τρίτο αμερόληπτο και ουδέτερο πρόσωπο (διαμεσολαβητής) βοηθάει τα μέρη να καταλήξουν σε μια συμφωνία, με λιγότερο κόστος, σε λιγότερο χρόνο και χωρίς συναισθηματική πίεση.

Αφορά υποθέσεις μεταξύ ιατρού ή νοσοκομείου/κλινικής και ασθενούς (ιατρικού σφάλματος κατά τη διάρκεια επεμβάσεως, εσφαλμένη διάγνωση, ελλιπής ενημέρωση κλπ), νοσοκομείων και επαγγελματιών υγείας καθώς και υποθέσεις μεταξύ ιατρών με συναδέλφους και ιατρικό προσωπικό.

Κατά τη διάρκεια αυτής, τα εμπλεκόμενα μέρη συμμετέχουν με τους δικηγόρους τους και τόσο οι κατ΄ ιδιαν συναντήσεις (caucus), όσο και οι κοινές, διέπονται αυστηρά από την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο.

Ο διαμεσολαβητής είναι ουσιαστικά ο εγγυητής της όλης διαδικασίας, ώστε τα εμπλεκόμενα μέρη να νιώσουν οικεία, να αισθανθούν ότι κάποιος τους κατανοεί (τέτοιου είδους υποθέσεις χρειάζονται ειδικούς χειρισμούς λόγω της φύσης τους),να αποφορτιστούν και να οδηγηθούν σε μια άμεση και ασφαλή επίλυση των διαφορών που έχουν ανακύψει.

Η δικηγόρος των Γραφείων μας Χριστίνα Γλυκού, είναι από τους πρώτους Διαμεσολαβητές που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια εξειδίκευσης στην Ιατρική Διαμεσολάβηση από το Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΛ.Κ.Ε.Δ – ADR Hellenic Center), του μοναδικού κέντρου μέχρι σήμερα στην Ελλάδα που διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης στην Ιατρική Διαμεσολάβηση.

H τραπεζική διαμεσολάβηση, εξ ορισμού αφορά τις υποθέσεις εκείνες που σχετίζονται με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ήτοι υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών, διαφορές δανειοληπτών με τραπεζικά ιδρύματα, “κόκκινα’’ επιχειρηματικά δάνεια κ.λ.π.

Όπως ορίζεται σήμερα νομοθετικά, και συγκεκριμένα σε σχέση με την εφαρμογή του στον νόμο Κατσέλη, η προσφυγή στη διαμεσολάβηση μπορεί να γίνει είτε με πρωτοβουλία των μερών, όταν η διαφορά δεν έχει εισαχθεί στο δικαστήριο, είτε με πρόταση του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση σε κάθε στάση της δίκης, η οποία αν γίνει αποδεκτή από τα μέρη, οδηγεί σε υποχρεωτική αναβολή της συζήτησης και σε δικάσιμο μετά την πάροδο τριμήνου.

Στις περιπτώσεις των υπερχρεωμένων λοιπόν, είναι συμφέρον τόσο για την τράπεζα να ικανοποιηθεί άμεσα και σίγουρα όσο και για τον δανειολήπτη να ρυθμίσει τις οφειλές του, σύμφωνα με τις οικονομικές του δυνατότητες χωρίς να κινδυνεύσει η αξιοπρεπής διαβίωσή του.

Η διαδικασία διέπεται από την αρχή της ισό­τητας των μερών, έτσι ώστε να παύσει ο Γολιάθ (τράπεζα) να επιβάλλει στον Δαβίδ (δανειολήπτη) με συ­νεχείς οχλήσεις και προειδοποιητι­κές επιστολές (σελίδα 6 του Κώδικα Δεοντολογίας) προαποφασισμένες ρυθμίσεις και προτάσεις που στηρί­ζονται αποκλειστικά και μόνο στην εξατομικευμένη, αλλά απλά λογιστι­κή απεικόνιση κάθε περίπτωσης.

Σημειωτέον εδώ, ότι κάθε μέρος προσέρχεται με τον δικηγόρο του, σε αντίθεση με τη διαδικασία που προτείνεται από τα τραπεζικά ιδρύματα για μη παρουσία του πληρεξουσίου Δικηγόρου.

Τέλος, μετά το πέρας της διαμεσολάβησης συντάσσεται το πρακτικό διαμεσολάβησης, το οποίο υπογράφεται (σε περίπτωση επιτυχίας) από όλους τους συμμετέχοντες (σε περίπτωση αποτυχίας μόνο από τον διαμεσολαβητή), και το οποίο δύναται, κατόπιν αιτήματος ενός τουλάχιστον των μερών, να κατατεθεί στη Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου του τόπου διεξαγωγής της διαμεσολάβησης και να αποτελέσει τίτλο εκτελεστό (κατά τα οριζόμενα στον ΚΠολΔ).

Η δικηγόρος των Γραφείων μας Χριστίνα Γλυκού, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια εξειδίκευσης στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση (επίπεδο Ι και ΙΙ) από το Ινστιτούτο Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ), με την υποστήριξη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α).

Υπηρεσία Ταχείας Απάντησης

Το συντομότερο δυνατόν από τη στιγμή που θα έρθετε σε επικοινωνία με τη Δικηγορική εταιρεία Βασίλειος & Χριστίνα Γλυκού, θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά για να λάβουμε ένα συνοπτικό ιστορικό και να προγραμματιστεί συνάντηση είτε στα γραφεία μας, είτε εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης. Στη συνάντηση αυτή θα καταγραφεί το πλήρες ιστορικό και θα ληφθούν τα διαθέσιμα έγγραφα που αφορούν την υπόθεση σας.