Ιατρικό δίκαιο

  • Ιατρικό σφάλμα, αποζημίωση ασθενούς , ιατρική αμέλεια
  • Ποινικό-αστική ιατρική ευθύνη
  • Ιατρικές εταιρείες
  • Εργασιακά θέματα ιατρών-νοσηλευτικού προσωπικού –παραϊατρικού προσωπικού
  • Ιατρική Διαμεσολάβηση
  • Φαρμακευτικό Δίκαιο