Εμπορικό δίκαιο

  • Σύσταση εταιριών
    (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. , Ευρωπαϊκή, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία )
  • Σύνταξη παντός τύπου εταιρικού εγγράφου
  • Εκπροσώπηση εταιρείας ενώπιον αρχής ή Δικαστηρίου
  • Κατοχύρωση εμπορικής επωνυμίας και εμπορικού σήματος εθνικού ή κοινοτικού
  • Κατοχύρωση ζητημάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
  • Δίκαιο εμπορικών αντιπροσωπειών , διανομής και franchising
  • Ζητήματα Ανταγωνισμού και Πτωχευτικού Δίκαιου ( άρθρο 99 πτωχευτικού κώδικα )