Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σε σχέση με τη διαμεσολάβηση νομικά / οικονομικά θέματα

Ποιες είναι οι αλλαγές του νόμου Σταθάκη
  •  Υπάγονται και οι οφειλές προς το Δημόσιο, τις ΔΟΥ, τους Δήμους, τις Περιφέρειες και από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (Ι.Κ.Α. ΟΑΕΕ κ.λ.π.), υπό τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει
  • Υπαγωγή και μικροεμπόρων στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.3869/10
  • εξαίρεση και προστασία από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας του οφειλέτη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται
  • Ο Ν. 4336/2015 καθιερώνει το κριτήριο των «ευλόγων δαπανών διαβίωσης», όπως αυτές διαμορφώνονται από την ΕΛΣΤΑΤ.

    Οι δαπάνες αυτές καθορίζονται ως εξής: α) για έναν ενήλικα στο ποσό των 537 έως 682 ευρώ μηνιαίως, β) για δύο ενήλικες στο ποσό των 906 έως 1.160 ευρώ μηνιαίως, γ) για έναν ενήλικα με ένα τέκνο στο ποσό των 758 έως 962 ευρώ μηνιαίως, δ) για δύο ενήλικες με ένα τέκνο στο ποσό των 1.126 έως 1.440 ευρώ μηνιαίως, ε) για δύο ενήλικες με δύο τέκνα στο ποσό των 1.347 έως 1.720 ευρώ μηνιαίως, και στ) για δύο ενήλικες με τρία τέκνα στο ποσό των 1.568 έως 2.000 ευρώ μηνιαίως.

Ο νόμος 3869/2010 – γνωστότερος ως νόμος Κατσέλη – δίδει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα, καθώς επίσης και σε μια ομάδα ελευθέρων επαγγελματιών που έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, χωρίς δόλο, να προβούν σε ρύθμιση ή απαλλαγή του συνόλου ή μέρους αυτών.

Στον νόμο μπορούν να υπαχθούν όλα φυσικά πρόσωπα – ιδιώτες ή επαγγελματίες – που στερούνται πτωχευτικής ιδιότητας ( δηλαδή οχι έμποροι ), τα οποία αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους – όχι μόνο στις δανειακές τους υποχρεώσεις προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες) – και να υποβάλουν αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο για ρύθμιση των οφειλών τους.

Α) Υποβολή αιτήσεων προς τους πιστωτές για βεβαιώσεις οφειλών: οι πιστωτές υποχρεούνται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του οφειλέτη, να του παρέχουν αναλυτική κατάσταση των προς αυτούς οφειλών κατά κεφάλαιο, τόκους, έξοδα κλπ . Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός έχει πια καταργηθεί μετά την τροποποίηση του νόμου (4161/2013 ).

Β) Κατάθεση αίτησης του οφειλέτη στο αρμόδιο Δικαστήριο.

α) Αντίγραφο  Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

γ) Ε1 των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών.

δ) Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών.

ε) πρόσφατο Ε9

στ) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ.

ζ) Τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων.

 η) Βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών

θ) αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων.

ι) (τυχόν) καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων

ια) Τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων της περιουσίας του οφειλέτη

ιβ) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (κατ’ άρθρο 575 ΚΠΔ) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος.

ιγ) Σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (προκειμένου να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος).

ιδ) Υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων

ιε) Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη

ιστ) Λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.

Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία. 

Η κατάθεση της αίτησης δεν επιφέρει αυτοδικαίως την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων. Ο οφειλέτης δύναται να υποβάλει και αίτηση αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής στο δικόγραφο της κατατεθείσας αιτήσεως του – συνήθης τακτική των Γραφείων μας.

Σε περιπτώσεις οφειλετών μακροχρόνια ανέργων ή με σοβαρά προβλήματα υγείας,  ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας, προσδιορίζονται με απόφαση του Δικαστηρίου μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές – τα Γραφεία μας έχουν ήδη πετύχει τέτοιου είδους αποφάσεις . Τέλος, το δικαστήριο μπορεί με την ίδια απόφαση να ορίσει, όχι νωρίτερα από πέντε (5) μήνες, νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών.

Ναι. Ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο να διασωθεί η κύρια κατοικία του από τη ρευστοποίηση αν η αξία της δεν ξεπερνά το όριο του αφορολόγητου προσαυξημένο κατά πενήντα (50) %.

Στην περίπτωση αυτή ορίζονται καταβολές μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου και για χρονικό διάστημα μέχρι 20 έτη .

Κύριο μέλημα των Γραφείων μας είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας των οφειλετών – πελατών μας ,το οποίο και πετυχαίνουμε με τις αποφάσεις που εκδίδονται.

Υπηρεσία Ταχείας Απάντησης

Το συντομότερο δυνατόν από τη στιγμή που θα έρθετε σε επικοινωνία με τη Δικηγορική εταιρεία Βασίλειος & Χριστίνα Γλυκού, θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά για να λάβουμε ένα συνοπτικό ιστορικό και να προγραμματιστεί συνάντηση είτε στα γραφεία μας, είτε εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης. Στη συνάντηση αυτή θα καταγραφεί το πλήρες ιστορικό και θα ληφθούν τα διαθέσιμα έγγραφα που αφορούν την υπόθεση σας.