Ξενοδοχειακό / Τουριστικό δίκαιο

 • Αγοροπωλησίες ξενοδοχείων
 • Managment ξενοδοχείων
 • Tραπεζικά δάνεια ξενοδοχείων
 • Απαιτήσεις πελατών – αποζημιώσεις
 • Συγχωνεύσεις – διασπάσεις ξενοδοχειακών & τουριστικών μονάδων
 • Απαιτήσεις ξενοδόχων – τουριστικών πρακτόρων
 • Εκμετάλλευση αιγιαλού & παραλίας από ξενοδοχεία & τουριστικές επιχειρήσεις
 • Εργατικά ζητήματα ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • Εργατικά ζητήματα ξεναγών & συνοδών
 • Μισθώσεις ξενοδοχείων
 • Συμβάσεις αντιπροσώπευσης
 • Συμβάσεις κρατήσεων δωματίων
 • Δίκαιο αγροτουρισμού
 • Κατοχύρωση σημάτων για τουριστικά καταλύματα